Friday, September 16, 2005

سوی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا كننده در زندان رجائي شهر كرج در ایران به كوفي عنان

جناب كوفي عنان
دبير كل محترم سازمان ملل متحد
و اعضاي عالي مقام مجمع عمومی سازمان ملل متحد


با احترام به شما،

ما زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی مطلع شدیم رئیس جمهور غیر منتخب ایران جهت ابراز مهر و محبت به مردم جهان به سازمان ملل متحد میاید. در 26 سال گذشته جمهوری اسلامی در تمام سالها و تقریبا بطور مرتب بخاطر نقض حقوق بشر، با رای اکثریت کشورهای حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم شده است. همه میدانیم که سازمان ملل متحد در قبال سیاستهای ضد بشری حاکمیت کنونی در ایران تنها به توصیه و محکوم کردن اکتفا میکند، و پس از آن کشورهای رای دهنده با بر قراری روابط گسترده تر دیپلماتیک و اقتصادی به تایید اعمال حکومت اسلامی در ایران میپردازند. مفهوم این عمل این است که کشورهای مشارکت کننده در مجمع عمومی این سازمان در مقابل شقاوتها و ظلم شدید حکومت دینی به مردم ایران، مسئولیت بین المللی ندارند و در مقابل رفتارهای غیر انسانی واکنشی جدی از خود نشان نمیدهند.

در این دوره نیز رئیس جمهور غیر منتخب آقای احمدی نژاد به شما معرفی میشود که از نظر سابقه سرکوب مورد شناسایی همه مردم ايران و نيز ما زندانیان سیاسی است. این فرد به سازمان ملل متحد معرفی نمیشود تا تعهدات خود در مقابل جامعه بشری را در مورد مردم ایران به انجام برساند، بلکه بر عکس میاید تا دنباله سیاستهای سرکوب مبارزان دموکراسی خواه و زندانیان سیاسی را در راستاي سياست هاي رهبر مذهبی نظام دینی با شدت بیشتری تثبيت كند.

ما زندانيان سياسي كه هم اكنون در اعتصاب غذا هستيم به همراه ساير زندانیان سیاسی در زندانهای ایران اعلام میکنیم،
با معرفی رئیس جمهور جدید در سازمان ملل متحد، جان تمامی زندانیان و مبارزان سیاسی در خطر قرار میگیرد،

سیاستها و فرهنگ دینی با فشار هرچه بیشتر بر مردم ایران تحمیل میشود،

بار سنگین گرانی و فقر و بحران سازی های بین المللی به ويژه بحران هسته ای حکومت هرچه بیشتر بر شانه های مردم ایران و جهان سنگینی خواهد کرد.

به این ترتیب اعلام میکنیم رئیس جمهور پیشنهادی رهبر اسلامی به سازمان ملل متحد مورد تایید زندانیان سیاسی ، دموکراتها و مردم ایران نیست.

بینا داراب زند
بهروز جاوید تهرانی
حجت زماني
ولي فيض مهدوي
خالد هرداني
جعفر اقدامي

0 Comments:

Post a Comment

<< Home