Monday, July 11, 2005

یورش به خوابگاه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر

در مورخه ی 19 تیر ماه عده ای از زندانیان شرارتی و خطرناک اندرزگاه 2 به سرکردگی صفی ابادی (سر وکیل بند خود فروخته) به خوابگاه زندانیان سیاسی یورش بردند مشروح واقعه متعاقبا اعلام میگردد زندان رجایی شهر

0 Comments:

Post a Comment

<< Home