Saturday, May 28, 2005

انتقال دکتر فرزاد حمیدی و مهرداد لهراسبی به بند 6 در زندان رجایی شهر کرج

در پی درگیری های مکرر زندانیان عادی در زندان رجایی شهر کرج و سوء قصد شبانه چند روز پیش یک مجرم خطرناک به جان دکتر فرزاد حمیدی؛ عضو زندانی جبهه دمکراتیک ایران، چهار نفر از زندانیان سیاسی آن زندان از بند 13 به بند 6 منتقل شدند.

بر اساس گزارش رسیده از زندان رجایی شهر کرج، دکتر فرزاد حمیدی، مهرداد لهراسبی، ارژنگ داوودی و جعفر اقدامی به دستور "علی محمدی"؛ ریاست زندان، به بند 6 منتقل شده اند.

گفتنی است با وجود این جابجایی، زندانیان سیاسی در آن زندان همچنان در کنار سایر زندانیان عادی و مجرمان خطرناک و در شرایط بهداشتی و امنیتی بدی نگهداری می شوند.
همچنین این زندانیان نسبت به اعطای مرخصی از سوی ریاست زندان به سوء قصد کننده به "دکتر فرزاد حميدی" به "علی محمدی" معترض شده اند.

بینا داراب زند و امیر ساران؛ دو زندانی سیاسی مخالف رژیم جمهوري اسلامی نیز در بند 4 زندان رجایی شهر کرج و در کنار
مجرمان خطرناک نگهداری می شوند.
گزارش از: کیانوش سنجری

0 Comments:

Post a Comment

<< Home