Friday, April 29, 2005

وضعيت نا مناسب آقای ساران در زندان و اولين اثرات خصوص شدن زندان رجائی شهر

پيک ايران : آقای امیر حسین حشمت ساران دبیر کل "جبهه اتحاد ملی ایران " در زندان رجائی شهر کرج پس از گذشت دو ماه از زندان خود هنوز جایی مناسبی برای زندگی ندارد .ایشان در یک سالنی به نام حسینیه در انتهای سالن 2 که به مساحت 200 متر می باشد .در میان زندانیان عادی .کف خواب و در وضعیت بسیار بدی بسر می برد.و قابل ذکر است در هر سالن سلولهایی انفرادی به مساحت 5 متر مربع وجود دارد در این سلولها باز است و به مبلغ دویست و پنچاه تا پانصد هزار تومان بین زندانیان خرید و فروش می شود که سازمان زندانها نیز از این مو ضوع کاملا اطلاع دارد و دخالتی نمی کند . اکثر ما یحتاج زندانیان با پرداخت پول تهیه می گردد از جمله مواد شوینده و برگه های دولتی و در خواستی که نمونه ای ازآثار خصوصی سازی زندان هاتوسط دولت آقای خاتمی است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home