Sunday, February 20, 2005

گفتگو با حسن زارع زاده پيرامون وضعيت وخيم زندانيان سياسی کرج

وضعيت وخيم سلامت زندانيان سياسی ايران که در اعتراض به زندانی شدن خود در زندان رجائی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده اند توسط آقای حسن زارع زاده در گفتگويی با بهروز عباسی از بخش فارسی مورد بررسی قرار می گيرد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home