Saturday, February 12, 2005

ضرب و شتم زندانيان اعتصابی در زندان گوهر دشت

بنابراخبار دريافتی از درون زندان گوهر دشت كرج , زندانيان اعتصابی آقايان حجت زمانی و جعفر اقدامی توسط رئيس اين زندان مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار گرفتند .
پاسداران و شكنجه گران زندان مخوف گوهردشت در هراس از مقاومت اين زندانيان كه موجب بی آبرويی هر چه بيشتر رژيم ضد بشری آخوندی در سطح داخلی و بين المللی شده است , آنان را تحت فشار قرار داده و با ضرب و شتم آنان در پی شكستن روحيه مقاوم اين زندانيان برآمده اند و از آنان می خواهند تا به زور تسليم شده و اعتصاب غذای خويش را بشكنند .
رئيس زندان گوهردشت , شخصا به آقای زمانی و اقدامی حمله كرده و آنان را به شديدترين وجهی شكنجه نموده است قابل ذكر است كه آقايان حجت زمانی , جعفر اقدامی و ولی الله فيض مهدوی مدت 23 روز است كه در اعتراض به انتقالشان به بند زندانيان با جرايم خطرناك , در اعتصاب غذا بسر می برند و 4 زندانی ديگر نيز از 2 هفته بيش به آنان پيوسته اند.
چنين اعمال وحشيانه ای در شرايطی نسبت به اين زندانيان مقاوم صورت می گيرد كه به دليل گذشت 23 روز اعتصاب غذا , آنان در وضعيت نامساعدجسمانی بسرمی برند و توان هيچگونه دفاعی از خويش را ندارند .
سازمان مجاهدين خلق ايران تمامی وجدانهای بيداربشری را به ياری اين زندانيان ميطلبد و مجامع حقوق بشری و ارگانهای بين المللی را برای رسيدگی هرچه سريعتر به وضعيت آنان فرا می خواند.
سازمان مجاهدين خلق ايران
23بهمن 1383 (10 فوريه 2005)
رونوشت به :
- دبيركل ملل متحد
- كميسياريای عالی حقوق بشر
- عفو بين الملل

0 Comments:

Post a Comment

<< Home