Sunday, February 27, 2005

اخبار تکان دهنده از زندان مخوف رجايي شهر

محکومي به نام "حسين ارجمند" با 20 ضربه تيزي در زندان رجايي شهر کرج به قتل رسيد. اين قتل بر اثر بدهکاري هاي ناشي از خريد مواد مخدر و قمار در آن زندان اتفاق افتاده است. گفتني است در طي 5 روز گذشته در درگيري هاي روزمره ي بند 1 زندان رجايي شهر، بيش از 16 نفر مورد ضرب و جرح شديد با تيزي قرار گرفته اند. که از جمع آنها 6 نفر که با جراحت جدي روبرو شده بودند، مورد عمل جراحي اورژانسي قرار گرفتند. لازم به توضيح است در 8 ماه گذشته اين سومين قتلي است که در بند 1 زندان رجايي شهر اتفاق مي افتد. و اين در حالي است که زندانيان عادي از جمله زندانيان سياسي اين بند اغلب ناچار هستند تا صبح بيدار بمانند. همچنين "امير ساران" پس از 3 روز از قرنطينه زندان رجايي شهر به بند 1 منتقل گرديد و هم اکنون در کنار بينا داراب زند از حزب دمکرات ايران، ارژنگ داوودي؛ دمکراتِ مستقل، حجت زماني از اعضاي سازمان مجاهدين خلق و دو نفر از اعضاي حزب دمکرات کردستان در اين محل نگهداري مي شود. همچنين اخبار رسيده از زندان رجايي شهر کرج حاکيست با وجود اتمام اعتصاب غذاي زندانيان سياسي زندان رجايي شهر کرج و اطلاع آن به دکتر فرزاد حميدي، اما وي که در محل ديگري در آن زندان نگهداري مي شود، همچنان در اعتصاب غذا بسر مي برد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home