Sunday, February 27, 2005

دکتر فرزاد حمیدی در سی وچهارمین روز اعتصاب غذا بسر می برد

آژانس خبری کوروش: بنا بر گزارشهای دریافتی با وجود اینکه زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت پایان اعتصاب عذای 28 روزه خود را که به واکنشهای جهانی در این مهم منجر شد ,اعلام کردند , اما دکتر فرزاد حمیدی از شکستن اعتصاب غذای خود خودداری کرد. پزشکان زندان گوهر دشت کرج سعی داشتن با تزریق سرم خوراکی باعث شکستن این اعتصاب گردند اما ایشان از این کار پزشکان جلوگیری به غمل آورد. خبرهای تکمیلی در ساعات دیگر اغلام خواهد شد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home