Friday, February 18, 2005

درخواست انجمن دانشجویی دفاع از حقوق بشر در ايران از اعتصاب غذا کنندگان در رجائی شهر

درخواست انجمن دانشجویی دفاع از حقوق بشر در ايران از اعتصاب غذا کنندگان در رجائی شهر، برای پايان دادن به اين اعتصاب گفتگو با سخنگوی انجمن: شيوانظرآهاری

0 Comments:

Post a Comment

<< Home