Thursday, February 17, 2005

درخواست انجمن دانشجويي دفاع از حقوق بشر در ايران از اعتصابيون زندان رجايي شهر

دوستان مبارز در بند؛ آقايان "بينا داراب زند،فرزاد حميدي،ارژنگ داوودي،حجت زماني،مهرداد لهراسبي و جعفر اقدامي" بيش از سه هفته است كه صداي اعتراض شما به پايمال شدن ابتدايي ترين حقوق يك زنداني،جمهوري اسلامي را به وحشت انداخته،تا جايي كه دستگاه قضايي را ناچار به واكنش نمود. اعتصاب غذاي شما گوش بسياري از خفتگان مدعي دفاع از حقوق زندانيان سياسي را بازتر كرد و سبب شد همان ها كه عادت ديرينه شان مصلحت طلبي است از خواست شما به سادگي نتوانند بگذرند. هر چند كه جمهوري اسلامي به سان گذشته با فرافكني كوشش نمود خويشتن را از زير فشارها برهاند ولي خود به خوبي مي داند كه روزي ديوارهاي بلند زندان هاي انديشه و انديشه ورزان فرو خواهد ريخت و تا آن روز هر آنچه كه از زبان حكومت ايران به ناسزا و دروغ بيرون مي آيد"آخ" ناشي از فشارهاي جنبش دموكراسي طلبي و آزادي خواهي است كه تاب و توان را از خودكامگان ربوده است. دوستان ارجمند؛ اخبار ناگوار كننده اي كه از زندان به گوش مي رسد نشان از به خطر افتادن سلامتي شماست. بي گمان حفظ سلامتي شما براي ادامه ي مبارزه تا دست يابي به ايراني رها از دگم انديشي ها، براي همگان مهم است. به همين سبب انجمن دانشجويي دفاع از حقوق بشر در ايران از شما درخواست مي كند كه به اعتصاب غذا پايان داده،تا خيال بيهوده ي آناني كه قصد جان شما را كرده اند؛نقش بر آب شود.
انجمن دانشجويي دفاع از حقوق بشر در ايران
anjoman_defa@yahoo.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home