Thursday, February 17, 2005

درخواست برای پایان اعتصاب غذا

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره32-2005
تاریخ 29/11/1383

درخواست برای پایان اعتصاب غذا
25 روز از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر گذشته است ، اگر چه در این مدت مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها مرتب به تکذیب خبر اعتصاب پرداختند اما مقاومت و استواری این 7 تن در جهت رسیدن به اهدافشان و خواسته های به حقشان به نتیجه ی خود رسید و توجه سازمانها و مجامع حقوق بشررا به وضعیت اسفبار زندان رجایی شهر و فعالین سیاسی در ایران معطوف کرد.
در این مدت حتی آنان که در طول سالها با شعارهای واهی به سرگرم ساختن مردم پرداختند و هرگز از مبارزین واقعی سخن نگفتند در برابر مقاوت اینان تسلیم شدند و ناچار درخواست این زندانیان را به حق دانستند.
اخبار رسیده از زندان نگران کننده است . حال زندانیان اعتصابی بسیار وخیم گزارش میشود و هر لحظه بیم آن وجود دارد که اتفاقی غیر قابل جبران افتد و ضربه ای سنگین بر پیکره ی جنبش آزادی خواهی ایرانیان وارد شود.
"کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی " ضمن پافشاری بر خواسته های به حق این زندانیان و پشتیبانی از آنان، درخواست میکند که بر اعتصاب 25 روزه ی خود پایان دهند و خواسته هایشان را این بار از راه دیگری پیگیری کنند .همچنین از کلیه ی نهادها و سازمانهای حقوق بشری و تمامی ارگانهایی که در این مدت با حمایتشان از اعتصاب غذا فشار را بر حکومت جمهوری اسلامی افزایش دادند خواستار است که با پیوستن به "درخواست برای پایان اعتصاب غذا" باردیگر پشتیبانی خود را از خواسته های زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر و 25 روز اعتصاب آنها نشان دهند.
جلادان نظام جز به نابودی اندیشه و بیان نمی اندیشند و سخت خوشحالند که اندیشه ی پویا و بیان شیوایی را که بر خلاف آنان باشد از صحنه ی روزگار محو نمایند.
به اعتصاب خود پایان دهید تا خواب آنان را که حضورتان را بر نمیتابند آشفته تر از پیش سازید.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
komitedefa@yahoo.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home