Thursday, February 17, 2005

زندانیان سیاسی اهورا مزدا نگهدار ایران باد,امیررضا امیربختیار

در حالی که مدتی است که مبارزین سیاسی در زندان رجایی شهر کرج ( گوهر دشت ) در اعتراض به حقوق اولیه خود به عنوان زندانی سیاسی ( جدا نگه داشتن زندانیان سیاسی، عقیدتی و سایر زندانیان خطرناک ) اقدام به اعتصاب غضا کرده اند و حال آنان نا مطلوب است و بسیاری از سازمان های مدافع حقوق بشر خواهان رسیدگی به مطالبات آنان شده اند ، مسئولان جمهوری اسلامی هیچ کونه واکنشی نسبت به اعتصاب غضای زندانیان سیاسی و رسیدگی به حقوق این فرزندان ایران زمین که برای آرمانهای ملی و تلاش برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی در تلاش هستند نشان نداده اند .اکنون زمان آن رسیده که با همکاری و نزدیکی مبارزین سیاسی هم اندیش در اعتراضی یک پارچه نسبت به اقدامات نا بخردانه حاکمیت ، نشستگان بر اریکه قدرت را وادار به عقب نشینی کنیم و آنان را وادار به آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی کنیم . جاوید باد ایران امیررضا امیربختیار

0 Comments:

Post a Comment

<< Home