Friday, February 11, 2005

یاد زندانیان اعتصابی رجایی شهر

۲۰ روز از اعتصاب غذای برگزیده ترین فرزندان این آب و خاک در زندان رجایی شهر میگذرد... خوب است که هر کدام فکر کنیم که در این مدت ما برایشان چه کرده ایم... برای آنانی که به جرم رساندن حرف من و تو محکوم به زندان هستند.... خوب است دوستان محترم نیز که اخیرا طعم زندان را چشیده اند در وبلاگهایشان یادی از آنان بکنند ... فکر نمیکنم تنها آوردن نامی از آنان خطری داشته باشد.... خوب است دوستان محترمی که اخیرا در زندان بودند و بعد از آزادی .نزد آقای ابطحی .بر آنچه به ایشان گذشته بود اشک ریختند ... قطره اشکی هم به یاد ۶ زندانی سیاسی بریزند که ۲۰ روز است لب بر تمام خوردنی ها بسته اند... مردانگیشان را ..استواریشان و عزم راسخشان را باید ستود... خوب است که آنها که در این مدت به لطف پدرانشان به اینجا و آنجا میرفتند و صدای فریاد حق طلبانشان را به گوش مسئولین میرساندند و البته به لطف همان امتیاز .همدردی میافتند .... به این بیاندیشند که اینان نه پدر وزیر و وکیل و یا نماینده ای دارند .. نه ارگانی که در داخل حکومت از آنان پشتیبانی کند... آنوقت اگر گوش کنند ندای وجدان خود را میشنوند که میگوید: باید برای حمایت آز آنان بسیج شد... البته اگر وجدانی باشد
...
که یقین دارم هست.... منتظر میمانم تا ببینم که آیا زبان یک نفر...حتی یک نفر به حمایت از این ۶ تن باز خواهد شد؟..... گمان نکنم..!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home