Wednesday, February 09, 2005

بیانیه ی سخنگوی زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا

اینک 16 از اعتصاب زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر میگذرد اما سخنگویان رژیم در کمال بی توجهی به حداقل حقوق آنها و با وجود اسناد کافی برای اثبات اعتصاب غذا ، این اعتصاب را تکذیب میکنند. آنان که دیگربه دروغگویان بزرگی تبدیل شده اند در ابتدا میبایست پاسخ دهند که وقتی موضوع تفکیک جرایم و طبقه بندی زندانها را مطرح میکنند، چگونه است که زندانیان سیاسی و به قول خود " امنیتی" را در زندان جنایی و مربوط به جرایم عمدی و در بدترین شرایط نگهداری میکنند. از این رو همه ی هم وطنان میدانند که زندانیان سیاسی نه تنها در اعتصاب غذا هستند بلکه طبق خبرهای رسیده حال آنها به وخامت گراییده است. روز گذشته آقای بینا داراب زند در تماسی از زندان گفت: متأسفانه با ضعف بسیار شدید مواجه شده است و دیگر توان حرف زدن را نیز ندارند و به خاطر ضعف، سردرد، سرگیجه، دل درد و تهوع مجبورند که از تحرک خود بکاهند. البته دکتر فرزاد حمیدی نیز راهی بهداری شده و جعفر اقدامی و حجت زمانی و ارژنگ داوودی به سختی، شرایط اعتصاب را پشت سر میگذارند. من اعلام میدارم که نه تنها اعتصاب غذا بر اساس خواسته های انسانی و قانونی ادامه دارد بلکه در روزهای آتی چند تن دیگر از زندانیان سیاسی به این حرکت اضافه خواهند شد. با این وجود و به دلیل وخامت حال این عزیزان از همه ی آزادیخواهان دعوت میکنم طی نامه ای از آنها بخواهند به اعتصاب خود پایان دهند. حسن زارع زاده اردشیر سخنگوی زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در زندان رجایی شهر کمیته دانشجویی دفاع اززندانیان سیاسی komitedefa@yahoo.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home