Monday, February 07, 2005

گفتگو با شيوا نظر آهاری پيرامون اعتصاب غذای زندانيان سياسی کرج

در رابطه با اعتصاب غذای تعدادی از زندانيان سياسی و دانشجويی ايران، خانم شيوا نظر آهاری، دبير کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، در گفتگويی با بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا علل اين اعتصاب غذا را مورد بررسی قرار می دهد، که توجه شما را به آن جلب می کنيم

real player

0 Comments:

Post a Comment

<< Home