Wednesday, February 02, 2005

مديركل زندان‌هاي استان تهران : ما هتل داری می کنیم نه زندانبانی !

خبرنگاران خبرگزاري‌ها و برخي از روزنامه‌هاي داخلي، امروز از زندان اوين و زندان رجايي‌شهر بازديد كردند.در زندان اوين با بيش از 2 هزار زنداني و يا به قول مسوولان زندان، 2 هزار مددجو نگهداري مي‌شود كه به گفته‌ي سليماني بازسازي آن از سال 81 آغاز شده و تا بهار سال آينده تكميل خواهد شد.در اين زندان، عمدتا محكومان جرايم مالي و امنيتي نگهداري مي‌شوند.بندهايي كه خبرنگاران توانستند از آنها بازديد كنند، از نظر بهداشتي در وضع مناسب و به تازگي نقاشي شده بودند.زندان رجايي‌شهر كرج نيز بيش از 2 هزار و 800 زنداني را در خود جاي داد است كه بخش عمده‌اي از آنها محكومان جرايم سرقت مسلحانه و يا قتل و جرايم كيفري است.در هريك از دو زندان اوين و رجايي‌شهر، بيمارستان مجهزي ساخته شده كه به گفته‌ي سليماني مديركل زندان‌هاي استان تهران، با تكميل اين بيمارستان‌ها هيچ زنداني‌اي به بيمارستان‌هاي شهر منتقل نخواهد شد.بنا به اين گزارش، برخي از زندانياني كه در اين دو زندان با خبرنگاران گفت و گو مي‌كردند، ضمن ابراز رضايت از وضعيت فعلي زندان‌ها، از پرونده‌ي خود شكايت داشتند و مي‌گفتند كه بي‌گناهند اما كسي به حرف‌هاي آنها توجهي نمي‌كند.در بخش‌هاي مختلف زندان‌ها و در حين بازديد خبرنگاران از زندان‌ها، مديركل زندان‌هاي استان تهران با اشاره به امكانات موجود و ارايه شده به زنداني‌ها تاكيد مي‌كرد كه ما بيشتر هتل‌داري مي‌كنيم تا زندانباني.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home