Friday, February 11, 2005

حمایت حجت بختیاری از اعتصاب غذای زندان رجایی شهر کرج

حمایت حجت بختیاری از اعتصاب غذای زندان رجایی شهر کرج حجت بختیاری زندانی سیاسی در بند 1 زندان اوین ضمن اعلام حمایت از اعتصاب غذای زندان رجایی شهر کرج اعلام داشت زمان اینگونه فشارها بر زندانیان سیاسی به پایان رسیده است. دیگر قدرتمداران نمیتوانند با تبعید، تهدید و شکنجه، زندانیان سیاسی را وادار نمایند تا از آرمان مقدس خود دست بردارند. حجت بختیاری خود هفته گذشته توسط چند تن از مزدوران رژیم در بند 1 مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بشدت مجروح گردید. هم اکنون نیز مسئولین زندان با وجود سفارش اکید پزشکهای زندان در مورد عکس برداری از جمجمه حجت بختیاری از اعزام وی به بیمارستانی بیرون از زندان جلوگیری می کنند.
انتشار: کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home