Wednesday, February 09, 2005

خبر فوری از اعتصاب غذا

بر اساس اخبار رسیده حال دکتر فرزاد حمیدی به دنبال روزها اعتصاب غذا در زندان رجائی شهر کرج رو به وخامت گذاشته است، خانواده وی از تمام رسانه ها ، مجامع و ایرانیان برای کمک به زندانیان در اعتصاب غذا استمداد طلبیده اند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home