Tuesday, February 08, 2005

مصاحبه صادق نقاشكار با راديو فرانسه

تاريخ:83.11.19
راديو فرانسه:در ايران اعتصاب غذاي 7زنداني سياسي در زندان گوهردشت وارد 21 روز خود شد.در باره آخرين وضعيت زندانياني كه اعتصاب غذا كرده اند صادق نقاشكار سخنگوي برون مرزي كميته رفراندوم آزاد ايران به بيژن فرهمندي چنين توضيح داده است:
صادق نقاشكار:تعدادي از زندانيان سياسي مجاهد و مبارز اعتصاب كننده در زندان گوهردشت همچنان به اعتصاب غذاي خودشان ادامه ميدهند عليرغم فشارها و تهديدهايي كه رژيم عليه اين زندانيان بكار برده كه اين فشارها عبارتند از :منتقل كردن آقاي فرزاد حميدي به نقطه نامعلوم ويا قرار دادن آقاي بينا داراب زند در كنار دو تن از اشرار و قاتلين كه تهديد جاني براي ايشان است و يا اينكه آقاي حجت زماني توسط بازجويش هشدار داده شده كه دست از اعتصاب غذا بردارد و اعلام كند كه اصلا اعتصاب غذايي وجود ندارد و اعلام ندامت كند وگرنه از آنجايي كه ايشان 4بار محكوم به اعدام شده است به او گفته اند كه تا آخر بهمن ماه ما حكم ترا به اجرا درخواهيم آورد زماني كه از اين اعتصاب غذا ميگذرد با توجه به اينكه در دو زمان شروع شده است گروه اول وارد 21 روز اعتصاب شده است و گروه دوم وارد سيزدهمين روز شده است.خواسته هاي آنها هم اجراي مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران است ، آخرين خبر اينكه مانع ارتباط زندانيان با هم است كه بتوانند از اين طريق اراده زندانيان اعتصابي را در هم بشكنند و باعث پايان دادن به اعتصاب غذا شوند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home