Sunday, February 06, 2005

آخرين وضعيت زندانيان سياسی در زندانهای گوهردشت و اوين

براساس اخبار رسيده از درون زندانهای گوهردشت و اوين ، وضعيت زندانيان سياسی در اين زندانها بسيار وخيم ميباشد.آقای سعيد ماسوری پس از گذشت 4 ماه در سلول انفرادی در زندان اوين، در شرايط غيرقابل تحمل و بشدت غيرانسانی است.رژيم آخوندی به خانواده اين زندانی مجاهد، ملاقات نميدهد و خانوادهاش در نگرانی برای وضعيت جسمانی فرزندشان هستند. گزارش ديگری از زندان اوين حاكی است كه وزارت اطلاعات آخوندی با طرح و برنامه از پيش تعيين شده زندانيان عادی را برای اذيت و آزار زندانيان سياسی به بند آنان منتقل ميكند.در زندان گوهردشت نيز زندانيان مجاهد و مبارز همچنان در اعتصاب غذا بسر ميبرند.آقايان حجت زمانی ،جعفر اقدامی و ولی الله فيض مهدوی 17 روز است كه در اعتراض به عدم تفكيك جرايم و نگهداری زندانيان سياسی بين قاتلين و افراد شرور در اعتصاب غذ هستند و وضعيت جسمی آنان بشدت خراب است.براساس همين گزارشها اين زندانيان از امكان تماس تلفنی با خانوادههايشان نيز محروم شده اند.مزدوران اطلاعات آخوندی در زندان گوهردشت آقای حجت زمانی را تهديد به اعدام كردهاند.يكی از بازجويان وزارت اطلاعات آخوندی بنام شيخان وی را زير فشار گذاشته كه در صورت ادامه اعتصاب غذای خود حكم اعدام او را تا آخر بهمن ماه اجرا خواهند كرد و از آقای زمانی خواسته اند كه اعتصاب غذا را محكوم نمايد.از 9 روز پيش نيز 4 تن از زندانيان سياسی در حمايت از اعتصاب غذای آقايان زمانی،اقدامی و فيض مهدوی،به آنان پيوستند.اين زندانيان آقايان بينا داراب زند،فرزاد حميدی،ارژنگ داودی و مهرداد لهراسبی ميباشند.از سه روز پيش آقای حميدی به مكان نامعلومی منتقل شده است.آقايان داراب زند و ارژنگ داودی حالشان رو به وخامت گذاشته است. سازمان مجاهدين خلق ايران از كليه ارگانهای حقوق بشری و مجامع بين المللی خواستار رسيدگی سريع به وضعيت زندانيان سياسی در زندانهای اوين و گوهردشت كه هم اكنون جانشان در خطر قرار گرفته،ميباشد. سازمان مجاهدين خلق ايران 17 بهمن 1383(5 فوريه2005) رونوشت به: -دفتر دبيركل ملل متحد -عفو بين الملل - كميسر عالی حقوق بشر ملل متحد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home