Friday, February 04, 2005

دوازدهمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و آخرین خبرها

کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی
تاریخ: 16/11/83
شماره: 2055-29
دوازدهمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و آخرین خبرها طبق آخرین خبرها، مسئولان زندان رجائی شهر پس از آنکه در شکستن اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ناکام ماندند، تماس آنها را با یکدیگر قطع کردند. آنها با قطع تماس زندانیان سیاسی تلاش می کنند هماهنگی بین زندانیان سیاسی را به صفر برسانند تا از شرایط هم آگاهی نداشته و با یکدیگر هماهنگ نباشند. این در حالی است که در دوازدهمین روز اعتصاب غذا، وضعیت بینا داراب زند وخیم گزارش شده است. وی و سایر اعتصاب کنندگان به دلیل سرگیجه ، تهوع و ضعف مفرط با مشکل شدیدی مواجه هستند. همچنین آریو سراجی که در برابر دفتر سازمان ملل دست به اعتصاب غذا و تحصن زده بود پس از بازداشت، با قرار ضمانت آزاد شد. کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی ، روز یک شنبه 18 بهمن ماه را به منظور همبستگی با زندانیان سیاسی روز اعتصاب غذای سراسری اعلام کرده است. لذا از همه دوستداران و کوشندگان راه آزادی و دمکراسی طلب کمک و همیاری دارد. کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home