Tuesday, February 01, 2005

اطلاعیه همبستگی, حسن ماسالی

٣١ ژانویه ٢٠٠٥ برابر با دوازدهم بهمن ١٣٨٣
به عنوان ابراز همبستگی با خواستهای زندانیان سیاسی که در زندان رجائی شهر و در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر می برند، از روز اول فوریه ٢٠٠٥ برابر با سیزدهم بهمن ١٣٨٣ به مدت پنج روز اعتصاب غذا خواهم کرد و از همه آزاد اندیشان ایران تقاضا میکنم که در سراسر دنیا همبستگی خود را با مبارزان زندانی اعلام دارند و متحداً بکوشیم که همه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند.
اتحاد - مبارزه – پیروزی حسن ماسالی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home