Tuesday, February 08, 2005

مصاحبه صادق نقاشكار با راديو پژواك16بهمن

راديو پژواك:در پشتيباني از زندانيان سياسي در زندان گوهردشت كرج كه از 26ديماه از جمله بعنوان اعتراض خود در نگهداري در بند عادي دست به اعتصاب غذا زده اند اقداماتي در داخل و خارج كشور آغاز شده است .محمد عقيلي در گفتگويي با صادق نقاشكار سخنگوي برون مرزي كميته رفراندوم آزاد ايران در مورد اين اقدامات و وضعيت زندانيان پرسيده است.
صادق نقاشكار:در طي اين مدت رژيم دست به فشارهاي مستمري عليه زندانيان كرده ميتونم از آقاي فرزاد حميدي نام ببرم كه به سلول انفرادي منتقل شده يا آقاي بينا داراب زند كه در ميان دو نفر از جانيان قرار گرفته تا فشارها را بر او بيشتر كنند يا آقاي حجت زماني كه به 4بار اعدام محكوم شده بازجويش سراغش آمده و او را تهديد كرده كه اگر اعتصابش را نشكند و پاي مصاحبه نيايد حكم اعدام او را تا آخر بهمن به اجرا در ميآورند.و از طرفي ملاقات ها را قطع كرده اند و هر گونه ملاقاتي با خانواده هايشان قطع است و بر خانواده هاي اينها در بيرون از زندان انواع و اقسام فشارها وارد ميآورند از جمله تعقيب،مراقبت، تهديدهاي تلفني كه مانع شوند آنها هر گونه مصاحبه با رسانه ها و نتوانند اخبار زندانيان را به خارج از ايران برسانند.بنا به نامه ايي كه يكي از بستگان آقاي جعفر اقدامي خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد نوشته گفته كه اقدام به دوختن لبهاي خودش در زندان گوهردشت كرده و در شرايط بسيار سختي بسر ميبرد.
محمد عقيلي:اخيرا خبري هم بود كه طوماري دارد تهيه ميشود در پشتيباني از اين زندانيان ؟
صادق نقاشكار: ببينيد بعد از اين جرياناتي كه در گوهردشت اتفاق افتاد و حمايتهايي كه در اوين از آن شد اكثر ايراني ها در سراسر جهان و در داخل دست به اقداماتي زدند از جمله اقدامي كه ميشود نام برد در داخل ايران آريو سراجي بود كه خودش را در مقابل سازمان ملل به زنجير كرد و دستگيرش كردند و ساير اقداماتي كه ايرانيان در خارج كشور و كشورهاي مختلف و از طريق شخصيت هاي مختلف اقدام به جمع آوري طوماري كرده اند و خواستار اين هستند كه سازمان هاي بين المللي دخالت كنند و فشار بر رژيم بياورند كه مانع فشار بيشتر بر زندانيان در گوهردشت واوين باشند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home